• ภาษาไทย
    • English

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561

 
    แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) สอบถามเพิ่มเติม โทร.075-489614 ฝ่ายวิชาการและวิจัย