• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

 

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย