• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนามโดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย สพ.ญ.ดร. เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฯ และ สพ.ญ.ซาร่าห์ นิแอ ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะ Animal Science and Veterinary Medicine มหาวิทยาลัย Nong Lam (NLU) ประเทศเวียดนาม จำนวน 6 คน เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและการวิจัยทางสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึง 26 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย