• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาพและการปฐมพยาบาลม้าเบื้องต้น

วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการ ''อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาพและการปฐมพยาบาลม้าเบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสุขภาพและการปฐมพยาบาลม้าเบื้องต้น ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงม้าและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย