• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญอาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 5th Vet Student Seminar on Pet Food Nutrition Campus Tour 2018 โดย Maxwin

ขอเชิญอาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 5th Vet Student Seminar on Pet Food Nutrition Campus Tour 2018  โดย Maxwin
เรื่อง “Introduction to Equine Nutrition” โภชนศาสตร์ในม้า บรรยายโดยคุณ Theresa Kujawa ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารม้าจากประเทสหรัฐอเมริกา  
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561  เวลา 12.30 - 16.30  น.ณ ห้องบรรยาย 3  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย