• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 12 ตุลาคม เวลา 00:01 น. · ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา 5th Vet Student Seminars on Pet Food Nutrition Campus Tour 2018 หัวข้อโภชนศาสตร์ในม้า โดยได้รับเกียรติจากคุณ Theresa Kujawa

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา 5th Vet Student Seminars on Pet Food Nutrition Campus Tour 2018 หัวข้อโภชนศาสตร์ในม้า โดยได้รับเกียรติจากคุณ Theresa Kujawa ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารม้า จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราชค่ะ