• ภาษาไทย
    • English

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุภิญญา ชูใจ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ ได้ศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุภิญญา ชูใจ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ ได้ศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ณ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จ.สงขลา