• ภาษาไทย
    • English

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้บรรยายทิศทางการพัฒนาบุคลากรในยุคไทยแลนด์ 4.0 และได้รับเกียรติจาก นายปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และมี สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง การเจาะลึกการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ และหลักการเขียน มคอ.3 และคู่มือปฏิบัติการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรสายวิชาการ การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ณ เขาสก เรนฟอร์เรส รีสอร์ท อ. พนม จ. สุราษฏร์ธานี