• ภาษาไทย
    • English

ให้บริการสุขภาพแก่โคเนื้อและโคพื้นเมืองของเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

วันอาทิตย์ที่ 6  มกราคม 2562 ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และ นปสอ.ภาคใต้ โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ ผอ.โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช น.สพ.มรกต  แสงรุ่ง น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และนักศึกษาสัตวแพทย์ ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สพ.ญ.นิศารัตน์  เพชรหนู ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรีและคณะ ได้ให้บริการสุขภาพแก่โคเนื้อและโคพื้นเมืองของเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” จำนวน 172 ตัว