• ภาษาไทย
    • English

สอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

วันที่ 7 มกราคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้สอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562