• ภาษาไทย
    • English

ค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์

น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมชม กิจกรรม ค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำโดย อ.สุนิษา คงทอง หัวหน้าค่าย ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช