• ภาษาไทย
    • English

ตรวจประเมินรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองคณบดีฯ อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสัตวแพทยสภา เพื่อรับการตรวจประเมินรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของสัตวแพทยสภาแบบครั้งเดียว ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการประเมินตามรายการ ตรวจผ่านทุกข้อ