• ภาษาไทย
    • English

โครงการ Quick Win Projects

วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick Win Projects พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ นำโดย สพ.ญ.ดร.กิติกานต์ สกุณา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ ร่วมหาแนวทางและค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และการนำเสนองานวิจัยต่อเครือข่ายภาครัฐ (Stakeholder) ภายใต้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย กลุ่มโค กลุ่มกุ้ง และกลุ่มแพะ เป็นต้น