• ภาษาไทย
    • English

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศครีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับเกียรติจาก น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่องบทบาทคณะสัตวแพทย์ ศรีวิชัย ในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ และน.สพ.นวพูน จำปานิล ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนะนำสัตวแพทย์สภาและการสมัครเป็นสมาชิกศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และ ส.พญ. โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ TVMA แนะนำสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA ) และบทบาทหน้าที่ TVMA และอ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย กรรมการสมาคมฯ น.สพ.ธนิต แสงเทียนชัย กรรมการสมาคมฯ คุณปุณยนุช พรหมดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณชุติมา เทียนรัมย์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ วิทยากรจากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย แนะนำสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย(VPAT) และบทบาทหน้าที่ของ VPAT และ น.สพ.ธฤต กุลฉันทร์วิทย์ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องแนวคิดและการจัดตั้งสถานประกอบการโรงพยาบาลสัตว์ และ ส.พญ.เดือนตุลา วงศ์ศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการเอกชนและประสบการณ์ในการทำงานในส่วนราชการ และสพ.ญ วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องแนวทางการศึกษาต่อหลังจบการศึกษาปริญญาตรี และมี น.สพ.วรรษกร ขอพลอยกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ