• ภาษาไทย
    • English

สอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้สอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562