• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศครีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2562 นำโดยน.สพ.สิริศักดิ์ ช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธี และมีผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 จาก ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์สัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอพรและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่บุคลลากรในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช