• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดูแลสุขภาพและการผลิตไก่พื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศครีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดูแลสุขภาพและการผลิตไก่พื้นบ้าน โดยมี อ.สุภิญญา ชูใจ เป็นหัวหน้าโครงการและวิทยากรในการบรรยาย และ ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นส.ราตรี แมรอ เป็นผู้ประสานงานโครงการ และได้รับเกียรติจาก น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพและการผลิตไก่พื้นเมืองและเรียนรู้การทำวัคซีน แก่กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านวังไทร ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม