• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และสพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักวิทยศาสตร์ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช