• ภาษาไทย
    • English

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี น.สพ.ดร.คมปกร ตาณะสูต รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สพ.ญ.ดร.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 70 คน