• ภาษาไทย
    • English

โครงการเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ: สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ: สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม โดยมี ผศ.ดร.อุมาพร ขิมมากทอง ได้กล่าวรายงานที่มาของการจัดโครงการฯและได้รับเกียรติจาก นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า โดย สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง และการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กรณีศึกษาโรคพิษสุนัขและการทำแบบทดสอบออนไลน์ภายใต้การดูแลของอาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 8 คน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช