• ภาษาไทย
    • English

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ประธานกรรมการ ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี กรรมการ ผศ.ฑาทิพย์ อาจชมภู กรรมการ และผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล กรรมการและเลขานุการ มี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ช่วงเช้าดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะโดยแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ช่วงบ่ายดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ต่อ) และได้มีการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง จากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย