• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุภิญญา ชูใจ และน.สพ.โฆษิต อารีกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุภิญญา ชูใจ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเหรียญทองจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับบุคคลทั่วไป นักวิจัย และบุคลากรสายวิชาการในหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพแพะ” และ น.สพ.โฆษิต อารีกิจ นายสัตวแพทย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเหรียญทองแดง จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับบุคคลทั่วไป นักวิจัย และบุคลากรสายวิชาการในหัวข้อ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตกาแฟขี้ควายเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชนแก่ผู้เลี้ยงควายน้ำทะเลน้อย” ในงาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562”