• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (มหา'ลัยแพะนานาชาติ- นครศรีธรรมราช) จัดอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (มหา'ลัยแพะนานาชาติ- นครศรีธรรมราช) จัดอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา" วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนยาง เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตยางปาล์มตกต่ำ โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง อ.สุภิญญา ชูใจ อ.สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ อ.น.สพ.มรกต แสงรุ่งและน.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา" ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยมีเกษตรกรจังหวัดนครศรีฯ และสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอบรมเป็น จำนวน 60 คน