• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง จำนวน 3 คน ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพในโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง จำนวน 3 คน ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2 - 13 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 10 วัน โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด และอ.สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต ได้พบปะพูดคุย และจัดโปรแกรมการฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสงในครั้งนี้