• ภาษาไทย
    • English

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขจำนวน 9 ตัว แมวจำนวน 15 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ชะอวด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขจำนวน 9 ตัว แมวจำนวน 15 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง หัวหน้าโครงการ สพ.ญ.วรินทร์ธร ขอพลอยกลาง อ.สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง อ.น.สพ.วิศรุต สุดชู นางสาวจันทร์ธิดา วงค์น้อย นายศุภวัฒน์ หิรัญรัตน์ และนักศึกษาจำนวน 35 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้