Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่9 ขึ้น ณ สนามกีฬากลางเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ   1 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง 
 
 สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดกิจกรรม "พิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวประจำปี ๒๕๕๗" ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสัตวแพทย์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นมากขึ้น รู้จักเทคนิคการสื่อสาร รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งเวลาและรู้จักควบคุมอารมณ์  มีความพร้อมในการปฏิบัติตัวในการเรียนและการปฏิบัติงานในชั้นคลินิกมากขึ้น  รวมทั้งมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพสัตวแพทย์   เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  ในวันเสาร์ที่ ๓o สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.oo – ๑๖ Read more »

 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานด้านการช่วยชีวิตสัตว์ป่วยฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนางานทางด้านสัตวแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.วรุณทิพย์ บุณยพุทธิกุล เป็นวิทยาการ บรรยายในหัวข้อ พื้นฐานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อุปกรณ์เครื่องมือที่สำคัญเพื่อรับมือการช่วยเหลือสัตว์ป่วยวิกฤติ และมีการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือสัตว์ป่วยวิกฤติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 50 คน&nb Read more »

 ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ให้นักศึกษา:การอบอมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในความรู้ด้านปาราสิตวิทยาทางสัตวแพทย์กับSchool of Veterinary Medicine, Azabu University จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางด้านปาราสิตวิทยา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากร Professor OO Read more »

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม : ทัศนศึกษาวิถีพื้นบ้านคีรีวง   ณ บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมที่ทำ โดยวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาของชุมชนพร้อมพาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม: เข้าวัดทำบุญ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรโดยนักศึกษาและบุคลากรได้เข้าวัดทำบุญ ณ วัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 
ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสู่วิชาชีพการสัตวแพทย์  :  ก้าวแรกสู่ฟ้าหม่นยางนาครั้งที่ 7  ณ ค่ายลูกเสือนำชัย ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้วิธีการในการเรียนและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวพิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “บัณฑิตนักปฏิบัติ” และผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ บรรย Read more »

จากปัญหาการดูแลสุขภาพโคชนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคชนในภาคใต้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์: การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพโคชนขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 โดยมี สพ.ญ.ภัทราภา ซึ้งประสิทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพโคชน และสาธิตการบริการตรวจสุขภาพโคชน ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคชนจำนวน 40 คน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคชนมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการสุขภาพโคชนและนำความรู้ไปพัฒนาและเพิ่มผลผลิตด้านการเลี้ยงสัตว์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น