Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

   
      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พัฒนาชนบท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกัน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้โค และผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว
 
 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการค่าย  สัตวแพทยศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกัน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้โค และผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวและได้ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ให้แก่โครงเรียนบ้านคลองพาด้วย
 
 
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ“พัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน: การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”ณ ห้องห้อง IT35 ตึก IT มทร.ศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีนางสาววาสนา ณ สุโหลง นางสาววลัยรัชช์ นุ่นสงค์ นางสาวอรยา สุขนิตย์ และนางสาวชุลีกร มณีโชติ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม LMS ให้แก่อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความรู้ค Read more »

 
เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ชมรมสัตว์ป่าสวยงาม สัตว์เลี้ยงพิเศษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิตในป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจถึงสภาพระบบนิเวศน์ วิถีธรรมชาติความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ เขาเหมน อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
      
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์  James Cook University (JCU) ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 19- 23 กุมภาพันธ์  2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ จาก James Cook Universily 
 
 
 3 สำนักระดับชาติ ได้ร่วมกัน จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนำเชิงนโยบาย แนวทางกลไกลการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร สอว. และบุคลากรของหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ฯ และทั้ง3หน่วยงานได้ประชุมหารือและศึกษาดูงานกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับคณะทำงานระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 


 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ การร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่างประเทศ :การพัฒนาปฏิบัติการด้านปาราสิตวิทยากับ Department of veterinary Medicine NCHU มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศใต้หวัน ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์  2556 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง Professor Ooi Homg-Hsing University กับผู้บริหาร อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
   
เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ร่วมกับนายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ นายสัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวัง และนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาออกบริการตรวจและรักษาสุขภาพช้างในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นป้างช้างเพื่อการท่องเที่ยวจำนวนรวม 96 เชือก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของช้างให้ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช้าง และเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยสุขภาพช้างในวิชาการฝึกปฏิบัติคลินิกเวียน 4 ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 34 คน ด้วย


  
 
     เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2556 สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ณ เทศบาลต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน โดยแยกเป็นหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เล็ก ป้อนยาถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2,000 ตัว เพื่อให้สัตว์ในชุมชนดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น