Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

พิธีบายศรีสู่ขวัญฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี กล่าวเปิดพิธี
และได้รับเกียรติจากอาจารย์ในคณะร่วมผูกสายข้อมือรับขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 คลินิคสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ออกให้บริการวิชาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การใช้ยา และอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการสาธิตการผลิตอาหารแบบ TMR ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ - โคขุน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วม 22 ราย โดยมี อ.สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง เป็นวิทยากร และมี นางสาวควีนส์ คงรัตน์ เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรม
 
 
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 นำโดย อ.สพ.ญ.เฉลิมขวัญ เอื้อละพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ สัตวแพทย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 32 คน เข้าร่วม โครงการดูนก ชมบัวแดง และควายน้ำ จัดโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับชมรมสัตว์สวยงาม สัตว์เลี้ยงพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สสอ.) เพื่อฝึกการใช้กล้องดูนก เรียนรู้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ในธรรมชาติ ได้แก่ นก ปลา แมลง และควายน้ำ ณ บึงบัวทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี อ.สพ.ญ. Read more »

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ นำโดย ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ นายสมยศ นาครัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครศรีธรรมราช จำนวน 25,000 ตัว ณ คลองท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการกีฬาฟ้าหม่นยางนาเกมส์ ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก อ.สพ.ญ.สินีนาถ เข็มบุปผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)
 Goodbye Senior VET 75 (งานเลี้ยงฉลองบัณฑิตสัตวแพทย์จบใหม่ ครั้งที่ 4) นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับงานเลี้ยงฉลอง ได้รับเกียรติจาก   ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติมอบหนังสือรุ่น พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในงานมีการแสดงเปิดตัวรุ่นพี่ VET 75 การแสดงต้อนรับ Read more »

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 อาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนเรื่องแนวทางการศึกษาต่อ การปรับตัวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่     จ.นครศรีธรรมราช
 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (ในนามคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือคนและสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้)