Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 หน่วยพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน (Animal EMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทีมสัตวแพทย์ได้ซักประวัติ รักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การดูแลสัตว์หลังน้ำลด และให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังอาการป่วยจากโรคที่มาจากอุทกภัย และวิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ ที่จะมาทำร้ายสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ยังมีการแจกอาหารสุนัขและแมว วิตามินบำรและแร่ธาตุสำหรับปศุสัตว์เพื่อลดความเครียด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายความอาลัย และเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช Read more »

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจ ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวรให้กับสัตว์เลี้ยงและจัดบูธประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วัดน้อมนาวาส (วัดกลอง) หมู่ 5 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดำเนินการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ
โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์   ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล   กรรมการ
3. นางสาวนิธิพร  วรรณโสภณ  กรรมการ
4. นางสาวเปรมจิต  รองสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
 ในวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดการนำเสนอโครงร่างการวิจัย (proposal) รายวิชาวิจัยทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2559 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสัตว์เลี้ยง และได้รับเกียรติจากท่าน ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดี และ ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าเยี่ยมบุคลากรและนักศึกษาของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ : เรื่อง NUTRITION OF AQUACALTURE โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Clara Trullashuguet, PhD,DVM เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการ Educational Pipeline เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ '' จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม" ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ฐานกิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษาสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ กิจกรรมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสรีรวิทยาของมนุษย์และสัตว์ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.3 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์ยงยุทธ์  พีรพงศ์พิพัฒน์ บรรยายหัวข้อ : การบริหารการเปลี่ยนแปลง และความคิดมนุษย์ รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร บรรยายหัวข้อ : Veterinary Education และ competency of the veterinary student รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก บรรยายหัวข้อ : วิธีการเขียน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และ รศ.สพ.ญ.ดร.ปัฐมาพร เอมะวิศิษฎ์  บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ มคอ.3 สามารถจัดทำ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ ลันตารีสอร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก DR.SUSAN MIKOTA และ รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์การติดต่อวัณโรคจากสัตว์สู่คน และสวัสดิภาพช้าง เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย