Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

   คณะอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ร่วมเป็นทีมสัตวแพทย์ประจำสนามแข่งม้า ให้บริการตรวจสุขภาพม้า และการสอนขี่ม้าเบื้องต้น ในงาน “เปิดเมืองเชื่อมโลก นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2” ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ถ.เทิดพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2559
       ในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านศัลยศาสตร์ โดย อ.น.สพ.นิติพล  ศรีอ่อนรอด บรรยายในหัวข้อจักษุวิทยาทางสัตวแพทย์ในสัตว์เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านศัลยศาสตร์ และเพื่อให้บุคลากร สามารถนำไปใช้ในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี และคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสภาการท่องเที่ยวจ.ตรัง กลุ่ม CBT Trang และ นายก อบต.เกาะสุกร เข้าพบปะพูดคุย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านบริหารจัดการ การเลี้ยงกระบือบนเกาะสุกร จ.ตรัง เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสู่วิชาชีพการสัตวแพทย์ : ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า (Vet camp) ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเยาวชนภายนอกเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความภาคภูมิใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Read more »

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ooi, Hong Kean จาก Azabu University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรายวิชาหนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชาหนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อโรคติดเชื้อไวรัสและปรสิตในเลือดที่สำคัญทางสัตวแพทย์ (viral infectious diseases and blood ) ให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2559
 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 : เทคนิคทางปรสิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย Dr.Kensuke Taira จาก Azabu University วิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางด้านปรสิต ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและบุคลการคณะสัตวแพทยศาสตร์ของ มหาว Read more »

 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครั้งที่ 1 : เทคนิคทางปรสิตในสัตว์ปีก ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากร Dr.Kensuke Taira วิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น  วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชการ และการวิจัยทางด้านปรสิต ในสัตว์ปีก และตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านปรสิตในสัตว์ปีก
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลการด้านพยาธิวิทยา : เทคนิคทงจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาพื้นฐานที่ใช้สำหรับงานประจำและงานวิจัย ให้แก่อาจารย์ บุคลการ และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ ๓ เรื่องการดูแลและการจัดการสุขภาพกีบม้าเบื้องต้น ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชและชมรมขี่ม้านครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายสัตวแพทย์ ชำนาญ ตรีณรงค์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้เลี้ยงม้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้เลี้ยงม้าได้บูรณาการความรู้และเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องกีบม้ารวมไปถึงการดูแลกีบม้าเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกีบของม้า มากไปกว่านั้นนักศึกษาจะได้ทบทวนความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการทางการสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในอนาคตได้ มีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 40 คนและผู้เลี้ยงม้า จำนวน 25 คนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่ขอขอบคุณการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช,ชมรมกีฬาขี่ม้านครศรีธรรมราช, บริษัท สิงห์อรฉัตร จำกัด และ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารม้า Maxwin มา ณ ที่นี้ด้วย Read more »

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการโครงการควบคุมโรคเสตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเพาะเลี้ยงรูปแบบกระชังด้วยวัคซีนเชื้อตาย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านวัดใหม่ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์สุไหลหมาน หมาดโหยด และอาจารย์พิมวรางค์ สุขการัณย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านโรคสัตว์น้ำ และแนวทางการจัดการป้องกันโรค มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง อำเภอฉวาง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 30 คน Read more »