Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “ศรีวิชัยเกมส์” ครั้งที่ 10 “ไสใหญ่เกมส์”ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดย โดยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Read more »

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการเสริมสร้างปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพยศาสตรบัณฑิต : สัมมนาทิศทางหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในทศวรรษหน้า ณ สุดรักรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
2. รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเถียร
3. รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ
4. ผศ.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์
5. น.สพ.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
6. ผศ.พ.ท.น.สพ.ชำนาญ ตรีณรงค์
7.น.สพ.สาทร โชติโกวิท
8. เภสัชนัคนันท์ ชิตอรุณ
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยในด้านชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ และเวชศาสตร์ประชาการป้องกันโรคสัตว์ Read more »

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านสูติศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ 3 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องสูติศาสตร์สัตว์เล็ก โดยได้เชิญ ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยโรตสูติศาสตร์สัตว์เล็ก” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 37 คน Read more »

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านเภสัชวิทยาแก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากร เภสัชนัคนันท์ ชิตอรุณ เป็นวิทยากรบรรยายให้หัวข้อ “ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ให้กับนักศึกษา เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะทางด้านเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก Read more »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” โดยมีรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวขวัญชนก เขตรสัตย์
2. นางสาวน้ำฝน แซ่ฮั่น
3. นางสาวมีนตรา ระนาดแก้ว
4. นางสาววิศรุตา ด้วงกูล
5. นางสาวรัญชิดา เจริญทิพากร
และขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชชา มีทอง ซึ่งได้รางวัล ดาว 9ราชมงคล ครั้งที่ 32 ในการเข้าร่วมประกวด RMUT Sport Boy & Sport Girl 2016 Read more »

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “ศรีวิชัยเกมส์” ครั้งที่ 10 “ไสใหญ่เกมส์”ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดย โดยนักศึกษาคณะ สัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเป็นการสร้างสีสันให้แก่การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “ศรีวิชัยเกมส์” ครั้งที่ 10 “ไสใหญ่เกมส์” Read more »

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวอวยพร แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ Read more »

งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท จัดโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2/2559 : การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและทำหมันถาวรให้กับสัตว์เลี้ยง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 42 โดส ทำหมันถาวรสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 22 ตัว ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน อีกทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงานในบทบาทวิชาชีพการสัตวแพทย์ Read more »

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน” จาก ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความเข้าใจและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน Read more »

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่องระเบียบที่ควรทราบในการปฏิบัติและการเบิกจ่าย ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดยมี นางสาวจารี กลิ่นแก้ว หัวหน้าสำนักงานคณบดี บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ และต่างประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่ควรทราบในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง Read more »