Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้สามารถผลิตสื่อสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย อีกทั้งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์และบุคลากร Read more »

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี : สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จังหวัด โดยมี ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ และเป็นการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน Read more »

งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท จัดโครงการตำบลสุขภาพสัตว์พัฒนา : การบริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2559 นำทีมโดย สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาสุขภาพสัตว์ ในวันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์ที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรภายนอก Read more »

ชมรมสัตว์สวยงาม สัตว์เลี้ยงพิเศษ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : สสอ.สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิเต่า เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาศเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการตรวจรักษาเต่า โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน Read more »

    เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมโดย สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่  ได้นำนักศึกษา และบุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทำหมันสัตว์เลี้ยงและการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ ทำหมันสัตว์เลี้ยง 16 ตัว, ตรวจรักษาทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 6 ตัว ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 318 ตัว ถ่ายพยาธิสัตว์เล็ก 13 ตัว ถ่ายพยาธิโค 154 ตัว ตรวจสุขภาพและฉีดยาบำรุง 79 ตัว
 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุศาสตร์สัตว์เล็กสำหรับนักศึกษา : ด้านเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยเชิญ อ.สพ.ญ.ดร.กมลทิพย์ ถึงรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Systemic Pharmacology” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก ในทางเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 40คน