Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

   
       งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ใต้ตึกสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) โดย สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกให้บริการทำหมัน สุนัข และแมว วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บริการทางวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงานในบทบาทวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
     
ื       งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์น้ำ ในวันพุธ ที่24 มิถุนายน 2558 ณ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสุไหลหมาน หมาดโหยด หัวหน้าโครงการ ได้บรรยายให้ความรู้แก่คนในชุมชน ด้านการเลี้ยงสัตว์และด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และองค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
 
 
 
 
      งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพวัวชน ในวันจันทร์ ที่15 มิถุนายน 2558 ณ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สพ.ญ.ภัทราภา ซึ้งประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการบรรยายให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และองค์กรความรู้ด้านสัตวแพทย์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรภายนอก
 

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: ปลูกป่าและป่าชายเลน โดยมี น.สพ.ธนะชัย ลิมปดาพันธ์ หัวหน้าโครงการ นำนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปลูกป่าและป่าชายเลน ณ คลองท่าดี ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที 27 (เหนือคลอง) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และการปลูกป่าชายเลน และได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ และการปลูกป่า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน Read more »