Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

 
       วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ปลูกต้มไม้ถวายพ่อ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน
 
 
 
       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผลการเรียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะใหม่ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล นายนันทวัฒน์ ฟองมณี และนางพณิชา โสพรรณรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning” โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
 
 
 
 
                  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวอวยพร แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ตึกโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์   
 
       เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “การนำงานประจำมาเขียนเป็นผลงานวิจัย” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานด้านการวิจัยของอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัย โดยมีอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน 
 
 
      ศูนย์วิจัย และคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ นำโดยสพ.ญ.กิติกานต์ สกุณา สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี สพ.ญ.เฉลิมขวัญ เอื้อละพันธ์ นางสาวพิมวรางค์ สุขการัณย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน ได้รับการประสานงานให้เข้าช่วยเหลือวาฬเพชฌฆาต ซึ่งมาเกยตื้นชายหาด ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยเก็บตัวอย่างเลือด และเนื้อเยื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาความผิดปกติ เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป
 
 งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท โดย สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการทำหมัน สุนัข และแมว ใน 3 พื้นที่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ค Read more »

 
     ตำบลท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการตำบลสุขภาพสัตว์พัฒนา เพื่อมุ่งเน้นให้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสู่ตำบลที่มีการจัดสุขภาพสัตว์แบบยั่งยืน ลดการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ 
 
        ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการ ค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชุมชน (บำเพ็ญประโยชน์) ณ วัดควนคลัง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในหน้าที่ที่ดีของตนเอง และมีจิตสาธารณะ สามารถแสดงออกในทางที่เหมาะสม และมีความรักความสามัคคีปรองดอง รวมไปถึงการเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพทางสัตวแพทย์ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ โดยมีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน