Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการอาสารณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง
  
 
     เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2556 สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ณ เทศบาลต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน โดยแยกเป็นหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เล็ก ป้อนยาถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2,000 ตัว เพื่อให้สัตว์ในชุมชนดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น