Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
 3 สำนักระดับชาติ ได้ร่วมกัน จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนำเชิงนโยบาย แนวทางกลไกลการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร สอว. และบุคลากรของหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ฯ และทั้ง3หน่วยงานได้ประชุมหารือและศึกษาดูงานกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับคณะทำงานระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556