Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน : การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบสืบพันธุ์โคในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 
 
         ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน : การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบสืบพันธุ์โคในสัตว์เคี้ยวเอื้อง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมด้านบุคลากรในสายงานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และสายงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องระบบสืบพันธุ์สัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Palrice Hamblot และศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การจัดการปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโค อาจารย์ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง หัวหน้าศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์กรมปศุสัตว์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่องน้ำเชื้อในสัตว์โดยผู้เชี่ยวชาญสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ และอาจารย์จุรีรัตน์ แสนโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โค บรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง Bull selection and progeny lest โดยมีบุคลาภายนอก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 50 คน