Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: ปลูกป่าและป่าชายเลน

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: ปลูกป่าและป่าชายเลน โดยมี น.สพ.ธนะชัย ลิมปดาพันธ์ หัวหน้าโครงการ นำนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปลูกป่าและป่าชายเลน ณ คลองท่าดี ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที 27 (เหนือคลอง) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และการปลูกป่าชายเลน และได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ และการปลูกป่า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน