Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
     
วันที่ 17 มีนาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ณ ห้องบรรยาย3 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดยมี น.สพ.คมปกร ตาณะสุต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “งานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรภายนอกเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา และคณะฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน