Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการบริการสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์ป่า: ตรวจสุขภาพช้างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
     
      อาจารย์สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ สพ.ญ. รวิกานต์ อินทร์ช่วย หัวหน้าโครงการได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช้างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติ จาก น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ นายสัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวัง และน.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ  เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพช้างเบื้องต้นแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงช้าง ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช้าง และให้บริการตรวจสุขภาพช้าง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอพิปูน และอำเภอฉวาง และในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช้าง และให้บริการตรวจสุขภาพช้าง ในพื้นที่ปางช้าง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีการตรวจสุขภาพช้างและดูแลพฤติกรรมช้าง อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยสุขภาพช้างรายวิชาสวนสัตว์และอายุรศาสตร์สัตว์ป่าให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีและเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ผู้เลี้ยงช้างเข้ารับบริการ จำนวน 27 เชือก