Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับนักศึกษา (โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย)
       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับนักศึกษา (โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย) ระหว่างวันที่ 14-23 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สพ.ญ.เฉลิมขวัญ เอื้อละพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงานในบทบาทวิชาชีพการสัตวแพทย์