Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพวัวชน
 
      งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพวัวชน ในวันจันทร์ ที่15 มิถุนายน 2558 ณ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สพ.ญ.ภัทราภา ซึ้งประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการบรรยายให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และองค์กรความรู้ด้านสัตวแพทย์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรภายนอก