Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์น้ำ
     
ื       งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์น้ำ ในวันพุธ ที่24 มิถุนายน 2558 ณ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสุไหลหมาน หมาดโหยด หัวหน้าโครงการ ได้บรรยายให้ความรู้แก่คนในชุมชน ด้านการเลี้ยงสัตว์และด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และองค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ