Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ  ณ โรงแรมซันไรส์บีชรีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนรวมถึงนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 75 คน