Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ ๒ เรื่องโรคทางระบบประสาทในสัตว์เล็ก
 
     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ ๒ เรื่องโรคทางระบบประสาทในสัตว์เล็ก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ซึ่งมี สพ.ญ.วารีรัตน์ นิติภักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับเกียรติจาก อ.สพ.ญ. แทนหทัย  กระจ่างแจ้ง (อาจารย์ประจำแผนกอายุรกรรมและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน) เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่อง โรคที่สำคัญทางระบบประสาทในสุนัขและแมว เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการทางการสัตวแพทย์ได้ โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 65คน