Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการตำบลสุขภาพสัตว์พัฒนา ครั้งที่ 1/2559

งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท จัดโครงการตำบลสุขภาพสัตว์พัฒนา : การบริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2559 นำทีมโดย สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาสุขภาพสัตว์ ในวันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์ที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรภายนอก