Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน” จาก ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความเข้าใจและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน