Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2/2559 : การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและทำหมันถาวรให้กับสัตว์เลี้ยง

งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท จัดโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2/2559 : การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและทำหมันถาวรให้กับสัตว์เลี้ยง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 42 โดส ทำหมันถาวรสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 22 ตัว ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน อีกทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงานในบทบาทวิชาชีพการสัตวแพทย์