Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ ๓ เรื่องการดูแลและการจัดการสุขภาพกีบม้าเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ ๓ เรื่องการดูแลและการจัดการสุขภาพกีบม้าเบื้องต้น ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชและชมรมขี่ม้านครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายสัตวแพทย์ ชำนาญ ตรีณรงค์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้เลี้ยงม้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้เลี้ยงม้าได้บูรณาการความรู้และเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องกีบม้ารวมไปถึงการดูแลกีบม้าเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกีบของม้า มากไปกว่านั้นนักศึกษาจะได้ทบทวนความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการทางการสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในอนาคตได้ มีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 40 คนและผู้เลี้ยงม้า จำนวน 25 คนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่ขอขอบคุณการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช,ชมรมกีฬาขี่ม้านครศรีธรรมราช, บริษัท สิงห์อรฉัตร จำกัด และ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารม้า Maxwin มา ณ ที่นี้ด้วย