Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการควบคุมโรคเสตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเพาะเลี้ยงรูปแบบกระชังด้วยวัคซีนเชื้อตาย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการโครงการควบคุมโรคเสตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเพาะเลี้ยงรูปแบบกระชังด้วยวัคซีนเชื้อตาย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านวัดใหม่ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์สุไหลหมาน หมาดโหยด และอาจารย์พิมวรางค์ สุขการัณย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านโรคสัตว์น้ำ และแนวทางการจัดการป้องกันโรค มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง อำเภอฉวาง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 30 คน